Κυριακή 20 Μαΐου 2018
x

ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ευρωπαϊκό έργο για τις οδικές μεταφορές υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το 2020 για το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Ένα ευρωπαϊκό έργο καινοτομίας, που αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των οδικών μεταφορών, συνεισφέροντας στη μείωση των οδικών ατυχημάτων, ειδικά σε αστικά οδικά δίκτυα, που θα εφαρμοστεί στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ευρωπαϊκό έργο, με τίτλο «Accelerating CITS Mobility Innovation and deployment in Europe» (Επιτάχυνση της καινοτομίας και της εφαρμογής συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Ευρώπη) και με ακρωνύμιο «CMobile», εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου και εκτός από τις θετικές επιπτώσεις του στη μείωση των οδικών ατυχημάτων, στοχεύει επίσης στην επίτευξη ενός συστήματος μεταφορών με λιγότερη συμφόρηση και λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

«Το έργο θα αποτελέσει τη βάση για την ευρεία εφαρμογή συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών σε όλη την Ευρώπη, αναπτύσσοντας περαιτέρω υφιστάμενες εφαρμογές σε ευρωπαϊκές πόλεις, με χρήση κοινών προσεγγίσεων που θα διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων», αναφέρεται στην εισήγηση του έργου.

Πολεοδομικό συγκρότημα

Οι δράσεις που θα γίνουν στην Κεντρική Μακεδονία, επικεντρώνονται στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνουν ανάλυση δυνατοτήτων εφαρμογής λύσεων ευφυών συστημάτων μεταφορών από την Περιφέρεια στη Θεσσαλονίκη και τη βιωσιμότητα αυτών των λύσεων. Επίσης, τη βέλτιστη χρήση νέων τεχνολογιών στις αστικές μετακινήσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση της συμφόρησης και τη μείωση των επιπτώσεων στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνουν ακόμη τη βελτίωση και επέκταση της λειτουργίας υφιστάμενων ευφυών συστημάτων μεταφορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, αλλά και τη δυνατότητα αξιολόγησης και ανάλυσης των επιπτώσεων, κόστους και οφέλους από την εφαρμογή ευρείας κλίμακας συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών στη Θεσσαλονίκη.

Στο ίδιο πλαίσιο δράσεων περιλαμβάνεται η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες της Περιφέρειας στον τομέα των μεταφορών και τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλους πρωτοπόρους στον τομέα φορείς από την Ευρώπη.

Έξι αποτελέσματα

Το «CMobILE» θα έχει έξι αποτελέσματα με την ολοκλήρωσή του:

  1. Δημιουργία τοπικών σχημάτων με εμπλοκή όλων των σχετιζόμενων φορέων που θα στηρίξουν την ευρεία εφαρμογή συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών.
  2. Ανάπτυξη στρατηγικής ατζέντας για την έρευνα, επιλέγοντας τις καινοτόμες περιοχές που θα συνεισφέρουν στην ευρεία εφαρμογή των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών σε όλη την Ευρώπη.
  3. Αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων μελετών κόστουςοφέλους, των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών.
  4. Λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων εφαρμογών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών, με επικέντρωση σε αστικά περιβάλλοντα.
  5. Ανάπτυξη και παροχή μιας ανοικτής πλατφόρμας για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών.
  6. Επικαιροποιημένες και ελεγμένες διαδικασίες για την εφαρμογή συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν 37 εταίροι από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο προϋπολογισμός του είναι 12.575.171,5 ευρώ, από τα οποία περίπου 129.000 ευρώ αντιστοιχούν στη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 κατά 100% για δημόσιους φορείς και κατά 70% για ιδιωτικούς φορείς. Θα διαρκέσει 42 μήνες, αρχίζοντας από τον επόμενο μήνα και τελειώνοντας τον Νοέμβριο του 2020.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσδοκεί ότι «η εμπειρία που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτελεσματική χρήση των πόρων», όπως ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, που εισηγήθηκε το έργο, Αθηνά Αηδονά.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ